Termeni și condiții

ADMINISTRATOR SITE:

 • Denumire: BRIGHT LIVING SOCIAL ENTERPRISE S.R.L.
 • Sediu: STR CUPOLEI NR 5 BL 105 SC E AP 177 ETAJ 6 SECTOR 6 BUCURESTI  
 • Nr.Reg.Com.: J40/6433/2019 
 • CUI: 41118640
 • Cont bancar:  RO32INGB0000999909147241
 • Banca: ING BANK
 • Telefon contact: 0722567901

Bifarea casutei de termeni si conditii are valoare contractuala.

I. PĂRŢILE ACORDULUI

Bright Living Social Enterprise S.R.L. cu sediul in Municipiul Bucuresti, CUPOLEI nr 5 bl 105 sc E ap 177, sector 6, cod postal 061156,  Bucuresti, CIF 41118640 Reg. com.:  J40/6433/2019, reprezentata de Barbă Emanuela Nicoleta, Administrator, numită în continuare PRESTATORUL

și

Beneficiarul, persoana care achizitioneaza programul online, numit in continuare BENEFICIARUL.

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea” având în vedere că:

 • PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI programe online de dezvoltare personala;
 • BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea programului
  au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

 

II. OBIECTUL ACORDULUI

 1. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a programelor prezentate pe platforma online „ www.emabarba.com” BENEFICIARULUI.

 

III. DURATA ACORDULUI

 1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a programului (programelor) pus(e) la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI pe site-ul https:// www.emabarba.com/ sau subpagini ale acestuia.
 2. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
 3. Prețurile programelor vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare program în parte.
 4. Plata se va putea face online, cu cardul, prin transfer bancar sau ordin de plată și se achită integral în momentul plasării comenzii.

Bright Living Social Enterprise S.R.L.

 1. În cazul achitării prin rate, prețul programului va fi comunicat pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare program în parte.
 2. Pentru cursurile cu preturi exprimate in euro sau alte monede, se va achita contravaloarea sumelor respective in lei, la cursul valutar al bancii care proceseaza plata si la cursul zilei cand se emite factura.
 3. Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul PRESTATORULUI (conform extrasului de cont) sau după confirmarea plății în contul BENEFICIARULUI (conform extrasului de cont).
 4. Toate sumele achitate in avans pentru cursuri ce se vor desfasura la o data ulterioara sunt nereturnabile.

 

IV. Metode de plată

Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa / Maestro / Mastercard).

 

In cazul optiunii de plata ” Online prin card bancar ” veti fi redirectionat catre pagina securizata a procesatorului de plati unde veti completa un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra.

– Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro) se efectuaeaza prin intermediul sistemului “3-D Secure” dezvoltat de organizatiile de carduri Visa/MasterCard si care asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca al celor realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant.

– “3-D Secure” asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului virtual.

Important de stiut! – Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision de la detinatorul de card!

Transfer bancar

Poti alege și plata cu transfer bancar, caz în care te rugăm să ne achiziți valoarea comenzii în contul nostru și să ne trimiți dovada plății.

Detalii cont: 

 • Nume: BRIGHT LIVING SOCIAL ENTERPRISE S.R.L. 
 • IBAN: RO32INGB0000999909147241
 • Banca: INGB CENTRALA
 • Moneda: RON
 • SWIFT: INGBROBU
 • BIC: INGB

Nu uita să menționezi numărul comenzii ca referință de plată. 

Trimite dovada plății la intreaba@emabarba.com .

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

V.1. PRESTATORUL se obligă:

1.1. Să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI programe online sub formă de intalniri online + teme concrete + meditatii, așa cum sunt ele prezentate pe paginile de vânzare ale cursurilor individuale.

BENEFICIARUL nu va fi nevoit să instaleze nici un soft suplimentar.

1.2. Să ofere accesul BENEFICIARULUI pe platforma de Program.

Toate programele vor fi urcate într-o platformă privată.

1.3. Să ofere serviciile solicitate în cele mai bune condiții şi la termenele comunicate în prealabil BENEFICIARULUI şi stabilite în mod unilateral de către PRESTATOR.

V.2. BENEFICIARUL se obligă:

2.1 Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord. In cazul in care Beneficiarul nu onoreaza termenele de plata comunicate de PRESTATOR, acesta din urma este absolvit de obligația acordării serviciilor sau de livrarea produselor comandate.

2.2. Să respecte întocmai, integral şi la timp toate temele pe care PRESTATORUL, angajaţii ori interpuşii acestuia i le dau pe toată perioada programului.

2.3. Să respecte întocmai regulile de comunicare pe grupul de suport stabilite de PRESTATOR și să nu foloseasca un limbaj nepotrivit sau licențios pe acest grup la adresa PRESTATORULUI sau a oricărui alt participant în cadrul programului.

2.4. Să nu pună la dispoziţia nici unui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, programul pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR.

VI. RĂSPUNDERE

Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

VII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

 1. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând PRESTATORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata contractului.
 2. Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina BENEFICIARULUI timp de 10 (zece) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informatii confidentiale se intelege orice informatie apartinand PRESTATORULUI sau tertilor cu care PRESTATORUL are relatii sau privind activitatea acestora si care este transmisa de catre PRESTATOR in executarea Contractului, precum si orice imprejurare relevanta.
 3. BENEFICIARUL declara si intelege ca vor folosi informatiile confidentiale care le parvin pe parcursul executarii prezentului Contract numai in interesul si in scopul indeplinirii obligatiilor sale contractuale si se obliga sa nu le transmita tertilor, indiferent de motiv si indiferent de forma in care ar putea fi transmise.
 4. În cazul în care se dovedește că au încălcat obligația de confidențialitate, vor datora Beneficiarului penalități egale cu prejudiciul cauzat.
 5. Orice declaraţii sau interviuri, precum şi dezvăluirea oricăror informaţii către media în legatură cu cursul se poate face de BENEFICIAR numai cu acordul prealabil al PRESTATORULUI.
 6. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt proprietatea exclusivă a PRESTATORULUI şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

 

VIII. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ

 1. BENEFICIARUL garantează şi răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurenţă cu activitatea PRESTATORULUI și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuşi, angajaţi ori interpuşi ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte cursuri care au obiect identic sau similiar cu cel pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR (program de dezvoltare personala).
 2. În masura în care această obligație este încălcată, BENEFICIARUL va fi ținut la plata daunelor interese către PRESTATOR, al căror cuantum este de minim 10.000 euro. În masura in care prejudiciul cauzat este unul mai ridicat, PRESTATORUL va fi indreptatit la repararea integrala a prejudiciului.
 1. ÎNCETAREA
 1. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:

1.1. prin ajungerea la termen;

1.2. prin acordul scris al ambelor parti;

1.3. prin rezilierea contractului.

 1. Părtile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de catre parţi esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealalata parte (notificarea putând prevedea şi un termen mai scurt, în functie de circumstanţe)
 2. În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor online sau de livrarea produselor comandate.

 

X. POLITICA DE RETUR/ANULARE

 1. În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.
 2. În cazul retragerii din program a Beneficiarului, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

 

XI. FORŢA MAJORĂ

 1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
 2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
 3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XII. ALTE CLAUZE

 1. BENEFICIARUL nu va fi îndreptătit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din program către un terţ.
 2. În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform art. IV, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării accesului la programul online.
 3. Părţile înţeleg şi declară expres că, în situaţia în care BENEFICIARUL nu participă la toate intalnirile online sau nu îşi îndeplineşte în mod exact, integral şi la timp toate temele propuse de către PRESTATOR, acesta nu beneficiază de „Money Back Guarantee”, în cazul în care aceasta există.
 4. Părţile înţeleg ca în cazul retragerii din program a BENEFICIARULUI, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

XIII. DOCUMENTELE ACORDULUI

 1. Prezentele termeni şi condiţii
 2. Orice altă informaţie de pe https:// www.emabarba.com/
  XV. LITIGII
 3. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
 4. În cazul în care părţile nu reuşesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul Beneficiarului.

XIV. CLAUZE FINALE

 1. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngradită a părţilor.
 2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
 3. Modificarea prezentelelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către BENEFICIAR fără acordul scris al părţilor contractante.
 4. Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.
 5. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.
 6. Prezentelor termeni şi condiţii nu aduce atingere nici unui alt contract încheiat între Părţi.
 1. Politica de rezolvarea a reclamatiilor

Pentru sesizari sau reclamatii, va rugam sa trimiteti un email la urmatoarele adrese si in termen de 10 zile lucratoare, veti primi un raspuns:

intreaba@emabarba.com.

Pentru orice litigiu ce decurge din sau în legatură cu reclamația sa și care nu s-a soluționat pe

cale amiabilă, Clientul se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului pentru persoane fizice.

De asemenea, Clientul are dreptul să adreseze plângeri instanțelor competente.